Vedtægter for
Foreningen Danske Soloselvstændige

§1 Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Foreningen Danske Soloselvstændige. Dens hjemsted er 8751 Gedved.

§2 Foreningens formål:

Formålet med Foreningen Danske Soloselvstændige er være et talerør for soloselvstændige og mikrovirksomheder på tværs af brancher og politisk overbevisning og sætte fokus på de udfordringer, som denne gruppe oplever.

Ved soloselvstændige forstår vi:

 • Freelancere
 • Enkeltmandsvirksomheder
 • Mikrovirksomheder uanset virksomhedsform med ingen eller få ansatte (op til 10 medarbejdere).

§3 Medlemmer:

Medlemmer, som kan optages, er alle soloselvstændige og mikrovirksomheder med op til 10 medarbejdere i Danmark samt personer, der ønsker at støtte foreningen. Indmeldelse sker ved tilmelding via foreningens hjemmeside https://danskesoloselvstaendige.dk eller via e-mail til kontakt@danskesoloselvstaendige.dk. Medlemskabet gælder pr. virksomhed og kan ikke overdrages. Alle medlemmer, der har betalt det årlige kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen. Hver virksomhed har en stemme. Udmeldelse kan ske via e-mail til kontakt@danskesoloselvstaendige.dk til et regnskabsår udløb med et varsel på 1 hel måned (senest en 30. november for udmeldelse pr. 31/12) Foreningens bestyrelse skal føre protokol over foreningens medlemmer.

For medlemsskabet betales der et årligt kontingent, der vedtages på den årlige ordinære generalforsamling, dog vedtages det første årskontingent for perioden fra foreningens stiftelse til den første ordinære generalforsamling af den stiftende generalforsamling.

Foreningens bestyrelse kan dog med mindst 2/3’s flertal af samtlige bestyrelsesmedlemmer vedtage at nægte optagelse af et medlem og ligeledes vedtage at ekskludere et medlem, såfremt vægtige grunde nødvendiggør dette, men bestyrelsen er i så fald forpligtet til at redegøre for baggrunden herfor på førstkommende generalforsamling, såfremt den pågældende person kræver det.

§4 Generalforsamling:

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes en gang årligt inden udgangen af årets første kvartal. Generalforsamlingen kan afholdes såvel fysisk som virtuelt. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske ved opslag på foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden, såfremt den afviger fra følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning og godkendelse heraf
 3. Aflæggelse af revideret regnskab og godkendelse heraf
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til vedtagelse herunder fastsættelse af medlemskontingent
 5. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Evt.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være fremsat skriftligt overfor bestyrelsen senest en uge forud for generalforsamlingen. Alle beslutninger med undtagelse af de i §7 beskrevne, afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer. Dirigenten afgør, hvorvidt der skal skriftlig afstemning.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder, at der er grund hertil, eller når mindst ¼ af de registrerede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter anmodning herom. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som ved indkaldelse til ordinær generalforsamling.

§5 Bestyrelse:

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 3-7 medlemmer. Der vælges endvidere 2 bestyrelsessuppleanter, der indtræder i bestyrelsen i tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem udtræder indenfor sin valgperiode. Der vælges endvidere to revisorer til revision af foreningens regnskab. Bestyrelsens medlemmer, suppleanter og revisorer vælges for 2 år ad gangen, dog således at den største del af bestyrelsens medlemmer eller den mindre del afgår skiftevis. Det lige antal afgår i de lige årstal, og de ulige antal afgår i de ulige årstal.

Foreningens første bestyrelse består af initiativtagerne:
Thomas Pape
Lone Jakobsgaard
Gitte Dalsgaard
Birgitte Feldborg

Disse vælges for perioden fra stiftelsen til den første ordinære generalforsamling, der afholdes inden udgangen af det første kvartal i kalenderåret 2021. I forbindelse med valget af den første bestyrelse på den første ordinære generalforsamling i det første kvartal for 2021 trækkes der lod om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der udtræder efter et år på den førstkommende ordinære generalforsamling herefter, og hvilke, der udtræder efter 2 år. Herefter følges rytmen med de toårige valgperioder.

Genvalg til bestyrelsen kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, evt. næstformand, sekretær og kasserer samt evt. medlemmer til underudvalg. Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller mindst 1/3 af bestyrelsen ønsker det. Dens beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i tilfælde af dennes fravær næstformandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres der en protokol, der underskrives af de deltagende medlemmer. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens drift i enhver henseende.

§6 Tegningsregel:

Bestyrelsen tegnes i relation til daglige dispositioner af formanden, den samlede bestyrelse eller af den, som bestyrelsen har meddelt prokura, eksempelvis kassereren.

§7 Vedtægtsændringer og opløsning:

Ændringer i foreningens vedtægter kan alene vedtages af foreningens generalforsamling og med et flertal på mindst 2/3 af de i afstemning deltagende stemmer. Ændringer i foreningens vedtægter kan alene ske, såfremt der forud for vedtagelsen heraf er foretaget indkaldelse til generalforsamlingen som angivet i §4, men tillige med udtrykkelig gengivelse af det konkrete forslag i indkaldelsen.

Vedtagelse af opløsning af foreningen kan ske på samme måde som ændring af foreningens vedtægter efter indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling og med dette som eneste tema på dagsordenen, men alene således at foreningens midler ved opløsning skal anvendes til foreninger med et tilsvarende formål efter likvidators skøn.

§8 Regnskabsår:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret, dog løber det første regnskabsår fra foreningens stiftelse og til den 31. december 2020.

Foreningens regnskab revideres af to på foreningens ordinære generalforsamling udpegede revisorer.

 

Således vedlaget på foreningens stiftende generalforsamling den 15. marts 2020.

Senest revideret på den ordinære generalforsamling den 21. februar 2022